1

2
1398/3/18 شنبه بازدید دکتر حبیب اللهی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بهارستان دکتر سعید حبیب اللهی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از محل برگزاری آزمونهای الکترونیکی ((paperless و سالن برگزاری امتحانات پایان ترم در ساختمان جدید دانشگاه پیام نور واحد بهارستان بازدید نمود.

وی ضمن گفتگو با دکتر سقائی رئیس واحد، مسئولین و عوامل اجرایی امتحانات و همچنین دانشجویان در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر