1
1397/12/19 يكشنبه برگزاری کارگاه « ارتباط مؤثر با کودکان » در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان کارگاه « ارتباط مؤثر با کودکان» حضور دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان برگزار شد.

با همکاری انجمن علمی رشته  روانشناسی عمومی نیک اندیش  کارگاه « ارتباط مؤثر با کودکان » با تدریس آقای دکتر گل ورز از اساتید رشته روانشناسی و با  حضور دانشجویان رشته روانشناسی طی 4 ساعت با هدف آموزش روش های برقراری تعامل مؤثر والدین و فرزندان و افزایش انگیزه در کودکان ، فراگیری عادت های مخرب و سازنده در ارتباط میان والدین و فرزندان ، شیوه های حل مسأله اثربخش در خانواده  به صورت تئوری در دانشگاه پیام نور بهارستان برگزار گردید.  

در این کارگاه دانشجویان با شناسایی مشکل ، جنبه های برقراری ارتباط مؤثر و محترمانه ، انواع گوش دادن ، عوامل سازنده و مخرب در یک ارتباط ، راه های افزایش انگیزه در فرزندان به منظور پرورش فرزندان شاد و موفق آشنا شدند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر