1

2
1397/10/16 يكشنبه بازدید دکتر جلالی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد داران دکتر جلالی معاون اجرائی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد داران بازدید نمود.

در این بازدید دکتر جلالی ضمن بازدید از حوزه امتحانات و سایت برگزاری امتحانات الکترونیک دانشگاه و ارزیابی امتحانات از دیدگاه دانشجویان، نشستی صمیمانه با رئیس و کارکنان دانشگاه داشت و از زحمات ایشان تقدیر و تشکر نمود.

همچنین رئیس دانشگاه پیام نور واحد داران نیز گزارشی در خصوص برگزاری امتحانات و مسائل آموزشی دانشگاه به ایشان ارائه داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر