1
1397/10/15 شنبه برگزاری جلسه رؤسای سه دانشگاه شهر بهارستان با مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویی جلسه ای با حضور رؤسای سه دانشگاه پیام نور ، غیرانتفاعی شیخ بهائی و آموزش عالی نقش جهان، آقای مهندس ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویی ، دکتر عباس قنبری قائم مقام ایشان و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان در محل دفتر شورا پیرامون بررسی مسائل مربوط به وام های دانشجویی و ارزاق برگزار گردید.

طی این جلسه دکتر سقائی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بهارستان درخواست افزایش وام های دانشجویی ، ارزاق و بودجه و همچنین افزایش تعداد رشته های تحصیلی را از مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویی نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر