1

2
1397/10/9 يكشنبه بازدید دکتر یوسفی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان یکشنبه نهم دی ماه دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمونهای الکترونیکی paperless و سالن برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در محل ساختمان جدید بهارستان بازدید نمود. رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان ضمن گفتگو با دکتر سقائی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بهارستان، مسئولین و عوامل اجرایی امتحانات، در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر