1

2

3

4

5

6
1397/10/4 سه‌شنبه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از اول دیماه 97 با کیفیت مطلوب در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز شروع شد.

به گزارش روابط عمومی، قریب بر 80 درصد این آزمونها بصورت الکترونیکی و بدون کاغذ، باتوجه به دارابودن دوسایت مجهز به 70دستگاه کامپیوتر ولب تاپ یکی از مراکز فعال وموفق دربرگزاری آزمونهای الکترونیکی درسطح کشور است ودرصدد می باشد از طریق جذب سرمایه دار خیر وکمکهای سازمان دراین خصوص کلیه آزمونهای خود رابه صورت الکترونیکی (باتوجه به صرفه جویی درمصرف کاغذ)برگزار نماید.

به گزارش رسیده جهت رفاه دانشجویان دراین ایام مکانهایی را در خصوص استراحت مابین امتحانات  وجهت نگهداری وسایل همراه دانشجویان چندین سال متمادی بادایر نمودن کیفداری خدمات ویژه ای  به دانشجویان باسرپرستی امور فرهنگی ارائه می نماید و درابتدای هرآزمون باپخش نوای روحانی قرآن مجید، توسط این مدیریت (امور فرهنگی) آرامش روانی خاصی رابه دانشجویان عزیز جهت رفع استرس آزمون وتوکل الهی درآزمونها منتقل می نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر