1

2

3
1397/9/11 يكشنبه برگزاری همایش دیابت در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر همایش دیابت نگرانی هر خانواده در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزار گردید .

این همایش با حضوردانشجویا ن رشته های مختلف ، جمعی ازاساتید وکارکنا ن وا عضا ا نجمنها ی علمی تشکیل گردید. کارشنا سان دعوت شده ازاداره بهزیستی به تشریح بیماری دیا بت پرداخته وراههای شناخت وپیشگیری ازاین بیماری را درا فراد خانوا ده بیان نمودند . همچنین دراین همایش نحوه رفتارومرا قبت از ا فراد بیمارونظارت  بربرنامه ها ی غذایی ودارویی را توضیح دادند وچگونگی راههای مقا بله با این بیماری را به اطلاع شرکت کنندگان رساندند. بخش پایا نی همایش به برنامه پرسش وپاسخ اختصاص یا فت وحاضرین درجلسه به طرح سوالات ومشکلات خود در رابطه با این بیماری پرداختند که پاسخهای لازم از سوی کارشنا سان اداره بهزیستی ارائه گردید .

دکترسید رامین  غفاری رئیس مرکزدرخصوص برگزاری این همایش اظهارنمود: فعالیت در حوزه سلامت وبهدا شت ازبرنامه های پیش بینی شده درتقویم برنامه های فرهنگی مرکزقراردارد که باتوجه به ضرورتهای روز ا قدام به آگاهسازی وتوانمند سازی مخاطبان درمقا بله وپیشگیری از بیماریها میگردد که امیدواریم اینگونه همایشها زمینه ساز سلامت وپیشگیری هرچه بیشتراز ابتلا خانواده ها به بیماریها ی مختلف گردد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر