1

2
1397/9/11 يكشنبه برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر کارگاه پدافند غیر عامل برای کارکنان در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آموزشی پدافند غیرعا مل درراستای  آموزش ضمن خدمت وتوا نمند سازی کا رکنان و در جهت آشنایی آنان با تعا ریف ، محورها واهداف پدافند غیرعا مل برگزا رگردید. طی این کا رگاه که با حضورکلیه کا رکنان واعضای علمی مرکز ا جرا شد درا بتدا  تعا ریف وتا ریخچه پدافند غیرعا مل تشریح گردید وسپس محورهای فعا لیت وچگونگی ا جرای آن درسیستم ادا ری  و آموزشی بیان گردید .

در این کا رگاه  ، کا رکنان  ضمن فراگیری ا هداف ومفهوم پدافند غیرعا مل ا یده ونظرات عملی خود را درزمینه های اجرای آن درمحیط ادا ری وآموزشی ا رائه نمودند ، درادا مه کا رگاه با پخش دو کلیپ ازنحوه اجرای عملی پدافند غیرعا مل  ، برنا مه پرسش وپاسخ نیزا نجام شد وطی آن به سوالات شرکت کنندگان درکا رگاه پاسخهای لازم ا رائه گردید .  همچنین مقرر شد برای کلیه شرکت کنندگان دراین کارگاه گواهینا مه حضورصادرگردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر