راه اندازی اولین سامانه رسمی اطلاع رسانی هوشمند دانشگاه پیام نور (پیام من)
1