صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
1
انتصاب دکتر سید ولی ا... میر حسینی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد بنا به پیشنهاد رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه، دکتر سید ولی ا... میر حسینی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد.

بنا به پیشنهاد دکتر یوسفی رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه، دکتر سید ولی ا... میر حسینی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز یزد با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی با حفظ سمت طی صدور حکمی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد.

 

 
امتیاز دهی