برگزاری جلسه آموزشی مدیران حوزه های فرعی برگزاری آزمون کارشناسی سراسری سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان اصفهان
1