تبدیل 500 تن خاک آلوده به مواد نفتی به سیمان توسط پروژه صنعتی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها : دانشجویان دانشگاه پیام نور از سطح علمی بسیار بالایی برخوردارند.
1