1

2

3

4

5

6

7
1397/7/18 چهارشنبه برپایی غرفه نمایشگاهی از آداب و رسوم کشور افغانستان در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان جمعی از دانشجویان افغانی عضو کانون دانشجویی ((نسیم شرق)) با بر پائی غرفه ای اقدام به نمایش گوشه هایی از آداب و رسوم این کشور همسایه در شرق ایران نموده اند.

این دانشجویان با به نمایش گذاشتن پوشش های مرسوم  و غذاهای رایج در بین مردم و همچنین گوشه ای از کارهای هنری تزئینی رایج بین ملت افغانستان ، سعی در آشنا نمودن دانشجویان ایرانی با این آداب و رسوم  نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر