1

2
1397/7/14 شنبه بازدید مدیران پروژه های عمرانی استان در سازمان مرکزی از ساختمان جدید دانشگاه پیام نور واحد بهارستان مهندس غلامی پور و مدیران پروژه های عمرانی در سازمان مرکزی به همراه مدیر و کارشناسان عمرانی استان مهندس حکمت پور، شفیعی و نوری و با حضور دکتر سقائی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بهارستان، جهت تحویل موقت ساختمان دانشگاه پیام نور واحد بهارستان ، از ساختمان جدید بازدید نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر