1

2

3

4

5
1397/4/11 دوشنبه بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار دکتر جلالی معاون اجرائی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار بازدید نمود.

دکتر جلالی از قسمتهای مختلف امتحانات مرکز شامل سایتهای امتحانات الکترونیکی، سالن امتحانات و سایر قسمتهای مرکز بازدید نمود و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت و با دانشجویان و عوامل اجرائی در خصوص امتحانات گفتگو نمود.

 معاون اجرائی دانشگاه پیام نور پس از این بازدید در گفتگو با روابط عمومی مرکز از نحوه برگزاری امتحانات مرکز ابراز رضایت نمود و روند برگزاری امتحانات را بسیار خوب و بدون نقص عنوان کرد و مرکز خوانسار را از مراکز وزین ، قدیمی ، و بسیار خوب دانست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر